Iskola a XXI. században

A XXI. század küszöbén a Tóth Árpád Gimnázium már városszerte, sőt országosan is ismert, jó nevű intézmény volt. Ez komoly feladatot rótt és ró az itt dolgozókra és a mindenkori iskolavezetőre. Meg kell felelni az intézménnyel szemben támasztott elvárásoknak, s meg kell őrizni az elődöktől ajándékba kapott jó hírnevet, kiváló iskolaszellemet és országosan elismert tanulmányi munkát.

Képzési rend

A jelenlegi formában a 90-es évek elején kezdtük szervezni az oktatást, új képzési rendeket alakítva ki, vagy meglévőket formálva át. A kezdeti állapotokon azóta többször is módosítottunk, figyelve a társadalmi változásokat és megjelenő új igényeket. Soha nem vállaltuk fel azonban a jelentkező igények elvtelen kiszolgálását.

A jelenlegi képzési rendünk a következőképpen néz ki:

Reményeink eszerint ebből a kínálatból mindenki tud választani az elképzeléseinek megfelelőt. Célunk az intézményben folyó minőségi oktatás megtartása és folytatása.

Tanulmányi munka

A tanulmányi munkánkról szóló eredmények felsorolását az olvasó ebben a könyvben több helyen is megtalálja. Itt mindössze két táblázatot mutatok be. Az egyik az osztályok számának és létszámának alakulása az elmúlt 6 évben:

Az adatok és elért eredmények önmagukért beszélnek. Ezek az eredmények akkor érhetők el, ha vannak diákok, akik motiváltak a tanulásra, képességük és szorgalmuk lehetővé teszik a megfelelő eredmények elérését, mögöttük áll a támogató szülői ház, és vannak szakmailag jól felkészült, munkájukat hivatásnak tekintő pedagógusok. Ilyen körülmények között az iskolavezető feladata a megfelelő munkakörülmények biztosítása (amely sajnos soha nem sikerül teljes mértékben), a nevelés – oktatás – tanítás szervezése.

Kétszintű érettségi

2005 májusában került először sor a kétszintű érettségi szerinti vizsgáztatásra. Ha országosan nem is, de az iskola részéről hibátlan szervetéssel ment le az érettségi. A pedagógusok merték vállalnia a diákok emelt szintre történő felkészítését, s rengeteg idő és energia ráfordításával ezt sikeresen meg is tették. Mára már országos szinten is tudatosult mindenkiben, hogy nagyon sok esetben a sikeres továbbtanulásnak akkor is feltétele az emelt szintű érettségi, ha ezt jogszabályi kötelezettség nem írja elő.

Arany János Tehetséggondozó Program

A Tóth Árpád Gimnázium képzési rendjében a legutolsó változást az Arany János Tehetséggondozó Program elindítása jelentette. A programot 2000 februárjában hirdette meg az Oktatási Minisztérium és végrehajtására pályázatot nyújthattak be az iskolák. Minden megyéből egy intézményt választottak ki. Hajdú-Bihar megyében a Tóth Árpád Gimnázium kapta meg a lehetőséget a programban való részvételre, melyet a Gulyás Pál Kollégiummal közösen valósítunk meg. 2000-ben, amikor az Oktatási Minisztérium akkori vezetése döntött az Arany János Tehetséggondozó Program létrehozásáról, a cselekvéssor megindítója az a statisztikai adat volt, miszerint az 5000 főnél kisebb lélekszámú településekről származó diákok aránya a felsőoktatásban jóval kisebb, mint a korosztályban előforduló arányuk. Ennek kivédésére, vagy legalábbis korrigálására jött létre a program. Az évek során aztán történtek megközelítésbeli változások. A hangsúly a tehetséggondozásról eltolódott a hátrány kompenzálás irányába, amit a program nevének bővülése is jelzett. A hátrányos helyzet értelmezése jelentősen kibővült (szülők iskolai végzettsége, csonka család, munkanélküli szülők). A programba történő beválogatásnak ezek alapvető szempontjai, melyet a bekerült tanulók adatai kellőképpen alá is támasztanak.

A programot megvalósító intézmények ezeket a változásokat elfogadták, s a programon az ehhez szükséges módosításokat elvégezték.

Akármik legyenek is azonban a bekerülés szempontjai, a fő cél változatlan. A felsőoktatásba való bejuttatással és az ott történő bennmaradásra való felkészítéssel a társadalmi mobilitást elősegíteni. Ezt, mint legfontosabb elérendő célt, eleddig még senki nem kérdőjelezte meg.

Az ezen a téren végzett munkánk első igazán komoly megmérettetése 2005 májusában volt, amikor a programba először bekerülő tanulók érettségiztek. A program célkitűzései között nem csak a felsőoktatásba való bejutás volt, hanem olyan ismeretek átadása, amelyek szükségesek a XXI. században a boldoguláshoz. Ennek megfelelően az osztály minden tanulója rendelkezett az érettségi pillanatában jogosítvánnyal és ECDL vizsgával. A tanulók 70 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával (harmaduk kettővel is), a felsőoktatásba első körben bekerülők aránya 80%. A program természetesen folyik tovább.

A programban való részt vétel egyéb tekintetben is sokat jelent a Tóth Árpád Gimnázium számára. Egyrészt szorosabbá váltak a kapcsolataink olyan intézményekkel, melyek szintén a színvonalas oktatásukról ismertek országszerte. Mind az iskolavezetés, mind a pedagógusok számára sokat jelentenek a találkozókon megvalósuló tapasztalatcserék.

Másrészt a program kapcsán új pedagógiai módszerek honosodtak meg intézményünkben, s a program keretein belül szervezett pedagógus továbbképzések is sokat jelentenek a napi nevelő-oktató munkában is.

Az AJTP-n belüli elismertségünket is jelzi és a Debrecenben zajló közoktatásra is ráirányította a figyelmet, hogy 2005 szeptemberében mi rendeztük az Arany János Tehetséggondozó Program országos tanévnyitóját.

Minőségbiztosítás

Ugyancsak 2000-től kezdődően részt vettünk az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Coménius I. minőségbiztosítási programban. Szerencsés döntésnek bizonyult, hogy már akkor foglalkozzunk a minőségbiztosítással, amikor még nem volt kötelező, viszont a pályázó intézmények ilyen irányú munkáját szakértő segítette. Így mire a minőségirányítási program elkészítése kötelezővé vált minden intézmény számára, mi már kellő felkészültséggel és tapasztalatokkal a hátunk mögött vághattunk neki a program kidolgozásának. Azon intézményeknek, akiknek nem voltak ilyen irányú tapasztalatai, lényegesen több energiát kellett befektetniük a szükséges program elkészítésébe.

Iskolai dokumentumok (NAT, kerettanterv, Pedagógiai Programok, Szervezeti és Működési Szabályzatok)

Az elmúlt hat évben nem volt egyetlen egy olyan évünk sem, amikor a tanítás mellett – néha már szinte annak a rovására- ne kellett volna valamilyen reformhoz, oktatáspolitikai változáshoz iskolai dokumentumokat kidolgoznunk, vagy már meglévőket átdolgoznunk. Ezek között van olyan több száz munkaórával létrehozott több száz oldalas dokumentum, amit soha egy pillanatig nem használtunk. Mire ugyanis érvénybe lépett volna, addigra már egy másikat kellett készíteni. Így aztán az elmúlt évek során írtunk Pedagógiai Programot (NAT-osat, kerettanterveset, módosított kerettanterveset), Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet, Intézményi Minőségirányítási Programot, módosítottunk Alapító Okiratot. Az intézmény életét jelenleg több mint félszáz helyileg készített szabályzat írja körül. Ehhez jönnek még a magasabb rendű jogszabályok.

Oktatástechnikai eszközök használata

Az új épületbe költözéssel még kiáltóbb lett az ellentét a modern iskolaépület és a magunkkal hozott szertári felszerelések között. Az elmúlt 4-5 évben sikerült ezen a képen javítani. A beszerzésekhez szükséges összegeket egyrészt az alapítvány biztosította, másrészt a kötelező eszköz beszerzésre kapott normatíva nyújtott rá fedezetet, harmadrészt pedig pályázati forrásokból sikerült előteremteni a szükséges összegeket. Jelenleg 3 projektor a hozájuk tartozó laptopok és egy aktív tábla szolgálják a digitális technikával támogatott oktatást. A nyertes HEFOP pályázatunk révén további 4 aktív tábla beszerzése van folyamatban. Az ezek használatához szükséges felkészülést és a folyamatos megújulást igénylő tanári munkát támogatja az a hálózati rendszer, amelynek révén minden tanári szertárban van számítógép és Internet elérés.

Hagyományok

(Szalagavató, Ballagás, iskolai ünnepségek szervezésének módja, új hagyomány: Tóth Árpád szavalóverseny, elsős szülők – nevelők találkozó)

Az iskola az új épületbe költözéssel is megtartotta hagyományait: a mindig nagy érdeklődéssel kísért szalagavatót és ballagást. A 9.évfolyamos tanulók szülei számára szervezett szülők – nevelők találkozót. Az iskolai ünnepségek lebonyolítási rendjének megváltoztatásával elértük, hogy iskolai ünnepségeink méltóságteljesen zajlanak.

Új hagyományt teremtettünk a diákbál évenkénti megszervezésével.

Az aradi Kölcsey egyesülettel összefogva szintén új hagyomány gyökeresedett meg az évenként megrendezésre kerülő Tóth Árpád szavalóverseny lebonyolításával. A rendezvényre felváltva hol Aradon, hol Debrecenben kerül sor.

Gazdasági egység

Az elmúlt öt évben a Tóth Árpád Gimnáziumban folyó gazdasági munka lényegesen átalakult. A fenntartó döntésével 2001-ben gazdasági egységek jöttek létre oly módon, hogy egy önállóan gazdálkodó intézményhez több részben önállóan gazdálkodó intézmény csatlakozott. Az önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási jogköre:

a.) Önállóan gazdálkodó, előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, mely saját előirányzatai és a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározott előirányzatai felett rendelkezni jogosult.

b.) A Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 154/2001. és 258/2003.számú határozata alapján, a Tóth Árpád Gimnázium önállóan gazdálkodó intézményéhez, gazdaságilag hozzárendelte az alábbi részben önálló intézményeket.

Ady Endre Gimnázium

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

Fazekas Mihály Gimnázium

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Deák Ferenc Középiskolai Szakkollégium

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

Középiskolai Sportkollégium

Hatvani István Kollégium

Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatát és hatáskörét, a felügyeleti szerv által jóváhagyott Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a Tóth Árpád Gimnázium igazgatója. A gazdasági szervezeti egység, gazdasági vezetését a gazdasági vezető látja el.

A Tóth Árpád Gimnázium önállóan gazdálkodó költségvetési intézménynél a gazdálkodás önálló vitelére, a pénzügyi-, gazdasági-, munkaügyi tevékenység ellátására – szervezeten belüli elkülönített egység- operatív gazdasági szervezet működik.

A Tóth Árpád Gimnáziumhoz rendelt, részben önállóan gazdálkodó, részjogkörű intézmények pénzügyi, gazdasági, munkaügyi feladatait, a gazdasági szervezet látja el.

Sodexho

Változást jelentett az iskola életében, hogy 2002-től a fenntartó alapján a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását az önkormányzat megpályáztatta. A pályázaton nyertes Sodexho cég látja el azóta a mi iskolánkban is az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

Jubileumi év

A 2005/2006-os tanév a Tóth Árpád Gimnázium 50. jubileumi tanéve és 2006. szeptemberében ünnepli intézményünk az 50 éves fennállását. A jubileumi év alkalmából szervezett egész éves eseménysorozat még az eddigieknél is jobban ráirányította a város érdeklődő polgárainak figyelmét a Tóth Árpád Gimnáziumra. Ha nem is olyan mértékben, mint ahogy azt előzetesen gondoltuk, de sikerült újra megszólítani volt diákjainkat. A jubileumi év hatásaként létrejött egy iskolatörténeti kiállítás, amely remélhetőleg a jubileumi év végén végleges elhelyezést nyer a most formálódó iskolatörténeti múzeumban. Volt diákjaink tekintélyes számban vállaltak előadásokat és tartottak diákjaink számára érdekes rendkívüli órákat. Ezek sikere inspiráló lehet a tekintetben is, hogy a jubileumi év befejeződésével is szervezhetők ilyen rendhagyó órák, ha nem is olyan számban, mint ebben a tanévben. A jubileumi évhez kapcsolódik a Pro Schola díj létrehozása is.

Kovács Ákos

igazgató

(2001-2007)