Arany János Tehetséggondozó Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program, melynek a Tóth Árpád Gimnázium alapító intézménye,  a 2000/2001-es tanévben indult. Az akkori alapvetés szerint célja, hogy minden tanuló a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító képzést kapjon, az előmenetelt a tanuló tehetsége, szorgalma, ne pedig családja anyagi helyzete, szülei képzettsége vagy éppen lakhelye határozza meg. Ebben a képzésben a Program kidolgozói szerint kulcsszerepük van a kiemelkedő képzést nyújtó középiskoláknak, kollégiumoknak.

Az AJTP céljait 5 éves képzésben valósítja meg, kollégiumi elhelyezéssel. Mindvégig nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre, a tehetséges tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztésére. A Program kiemelt céljai között szerepel, hogy a tanulók felkészültek legyenek a továbbtanulásra felsőoktatási intézményekben; angol vagy német (esetleg több más idegen nyelvből) középfokú nyelvismeretük legyen; informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt; a Program végére lehetőleg rendelkezzenek gépjárművezetői engedéllyel. 

A tehetségek felkutatása, beazonosítása a felvételi eljárást megelőzően indul. Felvételi tájékoztatót tartunk a megye általános iskoláiban, az intézményeket levélben, e-mailben is tájékoztatjuk az AJTP adta lehetőségről. Régóta működő kapcsolatunk van több alapfokú iskolával, osztályfőnökök, szülők és a már iskolánkban tanuló diákok egyaránt segítik a tehetségek megkeresését.

A küldő intézmények tehetséges tanulóit általános iskolájuk delegálja a Programba. 

Fontos, hogy jelentkezésre jogosultak körét néhány éve kiterjesztették, így már nem csupán hátrányos helyzetű és rászoruló tanulók pályázhatnak, hanem (ahogy az a felhívásban is olvasható) azon diák is, akinek

 - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

- lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A felvételi eljárás két részből áll. A jelentkezők előbb egy pszichológiai, képességmérő tesztsort írnak (tanulási, matematikai, gondolkodási képességek, konstruktivitás), majd részt vesznek egy elbeszélgetésen, ezután kötelezően teljesítik a központi írásbeli vizsgát is magyarból és matematikából. 

A felvételi sorrend kialakításához bekérjük a tanuló 7. osztályos év végi, valamint 8. osztályos félévi eredményeit. 

Miután hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek felkarolása a cél, ezért a végső pontszám kialakításakor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező diákok eredményét 10%-kal (központi utasítás alapján) megemeljük. 

A tehetséges tanulók beazonosítása, az erősségek és gyengeségek feltárása az előkészítő év folyamán folytatódik, hiszen a gyermekek központi, online bemeneti (október) és kimeneti (június) mérésen vesznek részt magyarból, matematikából, angolból és németből. Ezen mérések eredményét a szaktanárok megismerik, felhasználják a diákok egyéni fejlesztésében.

 A tehetségek fejlődésének nyomon követését pszichológiai mérésekkel is támogatjuk (énkép, szorongás, motiváció, KFT). Az első mérés a bejövő év elején és végén zajlik, a második a 10. évfolyamon, a tanév végén,  a harmadik pedig az érettségi évében, szintén a tanév befejezése előtt. A vizsgálat eredményeit megismerik az osztályfőnökök, a szaktanárok és maguk a diákok is, akik egyéni beszélgetéseken informálódnak a tesztek eredményéről, illetve ha szükséges, akkor segítséget is kapnak a fejlődésben.

A diákok rendszeresen részt vesznek a Program iskolái által szervezett művészeti és sporttalálkozókon, szaktáborokban, versenyeken, amelyek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel együtt hozzájárulnak a képességek differenciált fejlesztéséhez, a tehetségek kibontakoztatásához. 

Minden évben indulunk az egri Arany János Irodalmi Versenyen, a pápai Idegen Nyelvi Versenyen, a veszprémi Mentovich Ferenc Természettudományi Versenyen, a kötelező bonyhádi Gymnasion Sportversenyen, a nyíregyházi Világvándor Találkozón, a szintén kötelező pécsi Művészeti Fesztiválon, a bonyhádi matematikaversenyen, a lakitelki Történelem Versenyen.

A „Szülőföldem szép határa…” országos diákkonferencia  a Tóth Árpád Gimnázium saját rendezvénye, melyre minden év őszén invitáljuk meg a Program intézményeinek érdeklődő tanulóit. A konferencia filozófiája: mutassa be minden diák szűkebb lakókörnyezetének, szülővidékének értékeit, emlékeit, hogy a többi részt vevő is rácsodálkozhasson arra, inspirációt nyerhessen saját világának másfajta meglátására.

A konferencia elé néhány év óta szervezett terepnap nemcsak szélesíti a részt vevők látókörét, de komplexitást is ad a „Szülőföldem szép határá”-nak, hiszen Debrecen környékének kalandos megismerése, a város érdekességeinek feltárása, művészeti és tudományos és gyakorlati aspektust is ad a rendezvénynek.

Az AJTP a szokványos tanórák mellett az úgynevezett Arany János-i blokk tárgyaival, vagyis tanulásmódszertani valamint önismereti foglalkozásokkal segíti a diákok tehetségének fejlesztését, kibontakoztatását. Intézményünkben drámapedagógiai foglalkozások is segítik a személyiség és a közösség fejlesztését.

Az Arany János Tehetséggondozó Program nagy súlyt fektet a diákok nyelvi képzésére. Ennek alapja a hármas csoportbontás, igény szerint a személyes foglalkozás, valamint a szakkörök délutánonként. A nyelvi képzésnek köszönhetően a nyelvvizsgák száma növekszik, illetve a tehetséges tanulók idegen nyelvi versenyeken is jól szerepelnek.

Az ECDL-modulok megszerzésével hasonló a helyzet. Az informatika órákon a tanulók szintén kis létszámú csoportokban tanulnak (itt is hármas csoportbontás van), ennek eredménye a sikeres ECDL vizsga. 

A tehetséggondozó osztályok tanulói aktívan kiveszik részüket az iskolai élet mindennapjaiból: szívesen és gyakran készülnek fellépésekkel, amelyeknek nagy szerepe van a közösség kovácsolásában is. A drámajátékban, képzőművészetben, zenében tehetséges diákjaink tanáraik segítségével tartalmas műsorokkal mutathatják meg magukat az iskolaközösségnek.

 A legfontosabb határidők:

2023. október 20-21. – Aranyos Hívogató tábor nyolcadikosoknak
2023. november 15. – iskolai nyílt nap, tájékoztató
2023. december 8. – pályázati csomag beküldésének határideje
2024. január 19-20. – AJTP felvételi, központi írásbeli
2024. február 9. – tanulók értesítése az AJTP felvételi eredményről

Kedves Érdeklődők!

Az iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkező tanulók számára az alábbi nyomtatványokat/dokumentumokat kell letölteni, kinyomtatni, majd kitölteni:

Felhívás

1_melléklet

2_melléklet

3_melléklet

4_melléklet

5_melléklet