Hatosztályos képzés

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A Tóth Árpád Gimnázium színes képzési rendje 2019. szeptemberétől újabb – hiánypótló – osztálytípussal gazdagodott. A fenntartó Debreceni Tankerületi Központ támogatásával, a Klebelsberg Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020-as tanévtől kezdve engedélyezte a természettudományos irányultságú, hat évfolyamos gimnáziumi osztály indítását.

A gimnáziumban minden feltétel rendelkezésre áll a sikeres megvalósításhoz és működtetéshez. A tagozatos képzés 50 éves múltra tekint vissza, és az iskola kiemelkedő eredményeket ér el a természettudományos tanulmányi versenyeken és emelt szintű érettségi vizsgákon. A nevelőtestület kiváló szakmai-pedagógiai felkészültségű tagjai nagy tapasztalattal és jártassággal bírnak a különböző, más-más tanári képességeket megkívánó osztálytípusok (emelt szintű képzések, Arany János Tehetséggondozó Program, Nemzetközi Érettségi) tanulóinak nevelésében és oktatásában. A TÁG TUDOR Öveges Labor általános iskolások számára szervezett foglalkozásainak keretében számos pedagógus vett már részt a 4-5 éves gimnáziumi korosztálynál fiatalabb tanulók képzésében is.

A TÁG TUDOR laboratórium biztosítja a természettudományos tantárgyak kísérlet- és gyakorlatorientált oktatását. Ugyanakkor a gimnázium kiváló infrastrukturális feltételei szolgálnak biztosítékul ahhoz, hogy a tanulók színvonalas képzést kapjanak, és jól érezzék magukat.

Az első két évben (hetedik-nyolcadik osztály) a diákok egységes képzésben részesülnek. A matematikát és a természettudományos tantárgyakat már ekkor is emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják. A kilencedik évfolyamtól kezdődően az osztályban a természettudományos tantárgyak (biológia, kémia, fizika), valamint a matematika és az informatika tantárgyak közül szabadon választhatnak kettőt, amelyeket emelt szinten tanulnak. Az osztály tanulóinak lehetősége van bekapcsolódni a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben már nagy népszerűségnek örvendő légiközlekedési szakkör munkájába.

Az osztály első idegen nyelve az angol nyelv, melyet 7. és 8. osztályban emelt óraszámban tanulnak a diákok. Az angol nyelvoktatás alkalmazkodik a diákok életkori sajátosságaihoz, érdeklődési körükhöz, zömében projektalapú és kommunikatív tanítási módszereket alkalmazunk. A második idegen nyelvet a 9. osztályban kezdik tanulni, és szabadon választhatnak a német, az olasz, a spanyol és a latin nyelv közül.

Ennek az osztálytípusnak az alapvető célkitűzése a természettudományos és a műszaki-informatikai pályaorientáció, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket is.

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezhet minden olyan 6. osztályos tanuló, aki eredményesen elvégezte az általános iskola 5. évfolyamát.

Aki iskolánkban szeretne továbbtanulni, annak részt kell vennie a hatodikosok egységes írásbeli felvételijén és a szóbeli felvételi meghallgatáson.

Az egységes írásbelit nálunk is, de bármely másik középiskolában is megírhatja a tanuló. A felvételt nem befolyásolja, hogy hol teljesíti a tanuló az egységes írásbeli vizsgát. Erre a vizsgára 2019. december 6-ig kell jelentkezni abban az intézményben, ahol meg szeretné írni a diák az írásbelit.

Az egységes írásbeli időpontja:

2020. január 18. (szombat) 10:00 óra

Az írásbeli 2x45 perc, az első rész szövegértés, a második logikai készség mérése. 2020. január 21-én, 8:00-16:00 óra között lehetőség van a dolgozatok megtekintésére és az értékelő lap átvételére. Azoknak a tanulóknak, akik személyesen nem veszik át az értékelő lapjukat, február 6-án postázzuk. Aki az egységes írásbeli vizsgán nem vesz részt, annak a felvételi eredménye nem értékelhető.

A nyolcadikosok és a hatodikosok felvétel jelentkezési lapjának beérkezési határideje: 2020. február 19.

A szóbeli időpontja:

2020. február 27-28.

A pontos szóbeli beosztások 2020. február 24-én, 14:00 órától, a felvételi eredmények 2020. március 2-án 16:00 órától az iskola honlapján tekinthetők meg. Amennyiben valakinek előzetes kérése van a szóbeli beosztással kapcsolatban, a jelentkezési lapon feltétlenül jelezze azt.

A szóbeli vizsgára a 6. osztályos diákoknak a felvételi tájékoztatóban felsorolt témakörökből kettőt kell előzetesen szabadon kiválasztaniuk. A kiválasztott témákból, vagy azok egy részletéből egy-egy 3-4 perces élőszavas kiselőadással kell felkészülniük. A két kiselőadásból a bizottság választ egyet, ezt a felvételiző a szóbeli során előadja. Az előadáshoz technikai eszköz nem használható. Arra azonban lehetőség van, hogy a tanuló a saját készítésű rajzait, kísérleti eszközeit bemutassa a bizottság tagjainak szóbeli felelete illusztrációjaként. A szóbeli felelet után a bizottság tagjai néhány kérdést intézhetnek a felvételiző diákhoz az adott témával kapcsolatban, azonban a kérdések nem mutathatnak túl a kerettantervi tananyagon. A szóbelin 30 perc felkészülési idő áll a felvételizők rendelkezésére, a felelet időtartama maximum 10 perc lehet.

A tanulókat az általános iskolai eredményük és a felvételi teljesítményeik alapján vesszük fel. A hozott pont (az összpontszám 25%-a) hatodikos tanulók esetén az ötödik év végi és a hatodik félévi jegyek átlaga a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, természetismeret. A felvételi teljesítmény az összpontszám 75 %-a, melyből 50% az egységes írásbelin, 25% a szóbeli meghallgatáson szerezhető meg.