Tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák rendje (Részlet a Tóth Árpád Gimnázium Házirendjéből)

A tanulmányok alatti vizsgák, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 64-72.§-ok szabályoznak:

· a javítóvizsga,

· a pótló vizsga,

· az osztályozó vizsga (egész éves vagy féléves tananyagból),

· a különbözeti vizsga (másik osztályból vagy iskolából történő átvétel esetén, az intézményvezető előírása alapján),

· a beszámoltató vizsga (1-2 hónapos tananyagból, engedélyezett, igazolt hiányzás esetén, illetve előrehozott érettségi vizsga előfeltételeként a május-júniusi tananyagból),

· a felvételi vizsga.

Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie:

· a magántanulónak,

· a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő alatt eleget tévő tanulónak,

· jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi; vagy félévkor kötelező módon, ha a hiányzása a meghatározott mértéket már addigra meghaladta, és érdemjeggyel nem osztályozható,

· másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola intézményvezetője előírja,

· előzetes kérelemre: független vizsgabizottság előtti vizsga esetén.

Az osztályozó vizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését megelőzően kell letenni.

Csoport- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti vizsgát szintén a tanévkezdet előtt kell teljesíteni. Az átvételi kérelemmel kapcsolatban a vizsgáztató szaktanár(-ok) javaslata alapján az intézmény vezetője hoz döntést.

A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok:

· a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagából (jelentkezési határidő: június 15.),

· április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a tárgyév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában (jelentkezési határidő: február 15.).

Az osztályozó, beszámoltató és különbözeti vizsgákra történő jelentkezéshez a kérelmet a Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

Idegen nyelvből az osztályozó vizsgára való jelentkezés feltétele az adott nyelvből minimum komplex B2 szintű nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány megléte, kivéve, ha a tanuló az adott idegen nyelvből az osztályozó vizsgára történő jelentkezéssel párhuzamosan emelt szintű érettségi vizsgára is benyújtja jelentkezését.

A kérelmek beadásának helyszíne a Titkárság. Kiskorú tanuló esetében a jelentkezést a szülőnek kell kérelmeznie.

A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell megszervezni.

A számonkérés formája minden tantárgy esetében (a javító-, pótló és osztályozó vizsgákon) írásbeli és szóbeli, kivéve az informatikát és a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van.

A különbözeti és beszámoltató vizsgák (pl. a május-júniusi tananyagból) csak írásbeli (informatika és testnevelés esetén gyakorlati) formában zajlanak.

Az írásbeli vizsgák időtartama a javító-, pótló, osztályozó és különbözeti vizsgák esetében 60 perc, a beszámoltató vizsgák esetében pedig 45 perc.

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola Pedagógiai Programjának Helyi Tantervében szereplő, az adott csoportra és évfolyamra előírt tananyagtartalommal.

Az értékelés rendje

Az osztályozó vizsgák végső osztályzatait az alábbi százalékos sávok szerint állapítjuk meg:

· 86-100%: jeles

· 71-85%: jó

· 56-70%: közepes

· 41-55%: elégséges

· 0-40%: elégtelen

Amennyiben a vizsga két részből áll, az értékelés az írásbeli vizsgarész 60%-os és a szóbeli vizsgarész 40%-os arányú beszámításával történik.